พระเถระอวยพรปีใหม่ 2557

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in บทความ

ในโอกาสนี้พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้ที่เคารพนับถือของพระพุทธศาสนิกชน และเป็นผู้นำสงฆ์ได้เมตตาอำนวยพรแก่พุทธศาสนิกชนผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อำนวยพรแก่พุทธศาสนิกชนในวันขึ้นปีใหม่ ว่า ส.ค.ส.ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขออำนวยอวยพรตามบทกลอนที่ว่าปีใหม่แล้ว ขออวยพร สุนทรสวัสดิ์จงกำจัด เรื่องชั่วร้าย กลายเป็นดีเมตตาชี้ ประเสริฐจริง ยิ่งสิ่งใดทุกคนไซร้ สามัคคี ดีจริงจริงขอให้ทุกคน จงรักษากายและวาจา จงควบคุมใจ จงเพิ่มพูนปัญญาให้ดีและขอให้ทุกคน มีเมตตา สามัคคี ทำหน้าที่ให้ดี จงรักภักดี ก็จงประสบความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย และจะได้ความสำเร็จในชีวิต ตลอดปี 2557 และตลอดไป

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม อำนวยอวยพรว่า ขออำนวยพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออำนวยความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลาย ความสุขความสวัสดีในชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ แต่ความสุขสวัสดีจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ 2 ประการ ประการที่ 1 คือการอธิษฐานจิต ประการที่ 2 คือการทำความสุข ความสวัสดีให้เกิดมีขึ้นในตน เมื่อมีความต้องการความสุข ความสวัสดี ต้องอธิษฐานจิต เพื่อให้ความสุขสวัสดี จะได้เกิดมีในตน จะเห็นได้ว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการความสุขสวัสดี เที่ยวไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ภูเขา หรือศาลเจ้าแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์
       
       "พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การอธิษฐานจิตนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จผลตามที่ต้องการ เมื่ออธิษฐานแล้วก็ต้องสร้างความสุขความสวัสดีให้แก่ตนเองด้วย พระพุทธองค์ตรัสถึงที่พึ่งอันประเสริฐ มีมาในพระสูตรแห่งหนึ่ง หลังจากทอดพระเนตรมนุษย์ที่ถูกมรณภัยคุกคาม ได้ไปกราบไหว้ภูเขาต้นไม้ ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระพุทธองค์ตรัสว่าว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐ ไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดโปร่งโล่งใจ ไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ถึงพระพุทธเจ้า ให้ถึงพระธรรม และให้ถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง แต่ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง ในอริสัจ 4 คือเห็นทุกข์ เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นทางดับทุกข์และเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ จึงจะได้ที่พึ่งอันเกษม เป็นที่พึ่งอันสูงสุด และสามารถพ้นจากทุกข์ได้" สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าว
       
       สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวอีกว่า เพราะฉะนั้นในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจอธิษฐานจิต สร้างเหตุแห่งความสุข เหตุแห่งความสวัสดีให้แก่ตน ด้วยการทำความดีโดยย่อตามพระธรรมคำสอนคือทำความดี ทางกาย เรียกว่ากายสุจริต ทำความดีทางวาจา เรียกว่าวจีสุจริต ทำความดีทางใจ เรียกว่ามโนสุจริต นี่คือการสร้างเหตุแห่งความสุขให้แก่ตนเอง เมื่อสร้างความสุขด้วยกาย วาจา ใจ ท่านทั้งหลายก็จะได้ความสุขสวัสดี เป็นมงคล เข้ามาในชีวิต ความสวัสดี มีชัย ในปีใหม่ จะเกิดมีแก่ทุกๆ คนที่ได้ทำตามดังกล่าว
       
       "อาตมภาพ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลบรรดามีตลอดเวลาที่อาตมภาพบำเพ็ญในเพศบรรพชิตนี้ จงมาอำนวยอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ให้ทุกคนจงเจริญด้วยพรอันประเสริฐ 4 ประการ คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทั้งเจริญด้วยลาภยศ สุข สรรเสริญ ประสบกับความสวัสดีมีชัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ" สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าว
 
พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร อำนวยพรว่า ธรรมคือหลักสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักชัยนำทาง เป็นแสงสว่างแห่งชีวิต ขอให้ทุกคนมั่นใจในธรรมของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติอย่างจริงจัง อย่างมีสติ มีปัญญา เชื่อว่าธรรมนี้จะเป็นคุณธรรมหนุนเนื่องชีวิตของทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภารกิจระดับไหนก็แล้วแต่ ตามฐานานุรูปของตน หากมีวิกฤตก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ เพราะธรรมนั้นเป็นของจริง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นของแน่นอน เป็นสัจธรรม ไม่มีวันเสื่อมสลายหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจของลม หรือฝน
       
       "ขอให้ทุกคนมีสติตั้งมั่นอย่างเข้มแข็งแม้นว่าจะมีพายุ ดินน้ำลมไฟ อันเป็นภัยธรรมชาติ (คุกคาม) แต่ถ้ามีหลักที่มั่นคง จะไม่สั่นคลอนเหมือนภูเขา ที่ไม่หวั่นไหวกับลมและแดด ฉะนั้น ในโอกาสปีใหม่นี้ ขอให้ประเทศไทย ชาวไทยทุกคน รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย มีความเจริญรุ่งเรืองอายุมั่นขวัญยืน ร่างกายแข็งแรง ร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดกาล" เจ้าคุณธงชัย กล่าว
ที่มา manager.co.th

Tags: happy new year พระให้พรปีใหม่

Pin It