วันมาฆบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in บทความ

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว 

และในวันมาฆบูชานี้ได้เกิดเหตุอันน่าอัศจรรย์ใจขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ ได้แก่

1. เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายกันไว้ ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า

วันมาฆบูชา ปี 2561 ตรงกับวันไหน

 วันมาฆบูชานั้น นับวันทางจันทรคติเป็นสำคัญ  ถ้าปีไหนเป็นปกติมาส ไม่มีแปดสองหน  ก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  ซึ่งจะอยู่ราว ๆ ต้นเดือนกุมภาพันธ์  แต่ถ้าปีไหน มีอธิกมาส คือแปดสองหน  วันมาฆบูชาก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4  ซึ่งจะอยู่ราว ๆ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม   สำหรับปี 2561 นี้  เป็นปีที่มีอธิกมาส หรือแปดสองหน  วันมาฆบูชาก็จะตรงกับวันขึ้น 15 คำ เดือน 4 คือตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม

Tags: วันพระ วันหยุดราชการ วันมาฆบูชา

Pin It