ปฏิทินวันพระ 2563

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระปี 2563 ซึ่งวันพระในปี 2563 นี้มี 51 วัน เดือนที่มีวันพระ 5 วัน  มีเดือนมีนาคม, เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม

เดือนมกราคม 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
2. วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
3. วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
4. วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน
2. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน วันมาฆบูชา
3. วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน
4. วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน
 
เดือนมีนาคม 2563 มีวันพระ 5 วัน ได้แก่
1. วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
2. วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
3. วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
4. วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
5. วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
 
เดือนเมษายน 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
2. วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
3. วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
4. วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด
 
เดือนพฤษภาคม 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด วันวิสาขบูชา
2. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด วันอัฏฐมีบูชา
3. วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด
4. วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
 
เดือนมิถุนายน 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
2. วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
3. วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
4. วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด
 
เดือนกรกฎาคม 2563 มีวันพระ 5 วัน ได้แก่
1. วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด วันอาสาฬหบูชา
2. วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด วันเข้าพรรษา
3. วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด
4. วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด
5. วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10

เดือนสิงหาคม 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด
2. วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด วันแม่แห่งชาติ
3. วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด
4. วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด

เดือนกันยายน 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
2. วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
3. วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
4. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
 
เดือนตุลาคม 2563 มีวันพระ 5 วัน ได้แก่
1. วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด วันออกพรรษา
2. วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
3. วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
4. วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
5. วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด วันลอยกระทง
 
เดือนพฤศจิกายน 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
2. วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
3. วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
4. วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
 
เดือนธันวาคม 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่
1. วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
2. วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
3. วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
4. วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด

Pin It