Articles Tagged ‘วันหยุดราชการ’

วันมาฆบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม

วันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว 

และในวันมาฆบูชานี้ได้เกิดเหตุอันน่าอัศจรรย์ใจขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ ได้แก่

Pin It